Bevezető

Sokat gondolkodtam rajta, hogyan közöljek gondolatokat egy oldalon, amit kicsit, aztán nagyon fontosnak tartottam, hogy a honlapomon, jelen legyen, ami olyan dolog az életben, mint egy pohár víz, mint néha egy falat kenyér. Próbáltam végig gondolni. Sok-sok éjszaka szedtem össze gondolataim, aztán szétcsúsztak. Szerte szaladtak, mint amikor éjszaka felnéztek a tiszta égre és milliónyi csillagot láttok. Aztán egy szó mellett döntöttem, melyet mások is ismernek, így lett az oldal neve: ÜZENET

Szeretnék adni nektek valamit, ami több, mint amit megfoghattok, ami több, mint amit elérhettek, kézzel foghatóan, szemmel láthatóan a hétköznapok során. Egy barátomtól hallottam, hogy talán nem is úgy van, ahogy mi emberek néha látjuk-elképzeljük: a jó a szép a szeretet csak egy pici láng, a gonosz pedig tengernyi. Ez a pici láng a Jó Isten szeretete, mely ránk emberekre van bízva, hogy őrizzük, adjuk át egymásnak, hogy soha-soha el ne fogyjon a szívetekből, mert amíg Ő van, addig vagyunk Mi is. Tudom nehéz jónak lenni, mindennap küzdünk érte, mert tudjuk a tökéletes boldogsághoz ezt meg kell tennünk, mindennapi dolgaink során. Tudom Nálatok is ott van e pici láng, vigyázzatok, vigyétek és adjátok tovább egymásnak és őrizzétek a gonosztól. Vigyázzatok egymásra, fogjátok egymás kezét, ne féljetek. Mi emberek elszakadtunk ettől, bár tudom ahogy ez a pici láng növekszik a földön, a gonosz úgy lesz egyre kisebb. Talán innen indulhat, talán Mi így együtt lehetünk a jövő zálogai, egy boldogabb szebb jövő építői, követői a szereteté!

Köszönöm Istenem, köszönöm Neked,
Hogy ránk emberekre van bízva a szeretet.
Köszönöm Istenem , köszönöm Neked,
Hogy bennünk emberekben a szeretet növekedhet.
 

Buzás János Aszód, 2003.08.29.


Ébredezek !!!

Ésaiás próféta könyvéből

Hát nem tudod-é és nem hallottad-é, hogy örökkévaló Isten az Úr, 
a ki teremté a föld határait?   
Nem fárad és nem lankad el; végére mehetetlen bölcsessége ! 
Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. 
Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is; 
De a kik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, 
futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!

Gal 5,22-23

A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. 
Az ilyenek ellen nincs törvény.

        I. Korintus levél 13. fejezet 

    Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, 
          olyanná lettem, mint a zengő ércz vagy pengő czimbalom.
     És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; 
      és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyökről, 
             szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok.
       És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, 
         szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból.
        A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irígykedik, 
            a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.
          Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, 
            nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt,
           Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal;
         Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.
         A szeretet soha el nem fogy: de legyenek bár jövendőmondások, 
     eltöröltetnek; vagy akár nyelvek, megszünnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik.
        Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás:
         De mikor eljő a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik.
        Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, 
     mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek: minekutána pedig férfiúvá lettem, 
              elhagytam a gyermekhez illő dolgokat.
       Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; 
      most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, 
                 a mint én is megismertettem.
           Most azért megmarad a  hit,  remény,  szeretet, 
               e három; ezek között pedig legnagyobb  a szeretet.      Károli Gáspár 


Az évek folyamán ismétlődően számtalan ünnep létezik. 
A karácsony való legendájában, rendeltetésében és tartalmában 
eltér minden más ünneptől. A hótakaró belepi a tájat, kisimítja 
az egyenetlenséget. De vajon elfedi-e, eltünteti-e az emberek közötti egyenetlenséget, 
sikerül-e közelíteni egymáshoz az eltérő nézeteket, melyek olykor keservessé 
teszik a mindennapokat? Megvalósul-e karácsonykor az oly sokat emlegetett 
ünnepi szeretet, nyújtják-e kezüket békülékenyen az eltérő nézeteket valló emberek? 
Emberré lesz-e az ember karácsonykor, vagy marad megszokott, magányában, behúzódva 
jól kiépített odvában. Le tud-e ereszkedni mindenki, aki hisz karácsony megtisztító erejében, 
a karácsonyi szeretet által létrehozott mezőre, ahol, ha csak időlegesen is, 
de találkozik az ember az emberrel? A fényárban úszó paloták magasságából 
látszik-e vajon a számkivetett, eszükbe jut-e az ünneplőknek, a javakban 
dúskálóknak a rongyait fázósan magára húzó, gémberedett markában esetleg 
egy darab száraz kenyeret szorongató embertársuk, aki még azt sem tudja, hol 
hajtja le fejét az éj közeledtével? A karácsonyi szeretet számtalan formája közül 
melyik jut kifejezésre e piros betűs ünnep alatt? Az anyagi vonzat az ünnepnek csak az egyik, 
talán nem is a leglényegesebb eleme, hanem a többi: a megbocsátás, az együttérzés, 
képes-e mindenki embertársával legalábbis időlegesen együtt gondolkozni, 
ha nem is anyagi szinten, hanem lelkiekben együtt érezni? 
A hó vakító fehérségével versenyezhet-e lelke fehérsége? 
Őszinte-e benne a megbocsátás, igyekezet a jövőbeni magatartására, emberségére vonatkozóan? 
A fenyő zöldje, a rajta pislogó gyertyák meleg fénye, 
a csillagszórók, a csillogó gömbök aranya-ezüstje, a fa alatt 
felhalmozott ajándékok mind a szeretet konkrét megnyilvánulásai. 
Feledtetik ugyan időlegesen a világ, az élet kedvező és kedvezőtlen 
megnyilvánulásait, de nem merítik ki a szeretet lényegét, melyet nem 
a két piros betűs napra kell időzíteni. A téli éj csendjében felhangzó 
hálaének, mely a múltért rebeg köszönetet, vajon a jövő ígéretét is 
tartalmazza, a jóra, a békességre, a felebaráti szeretetre épülve? Nem hamis 
ígéretet hordoz-e magában már születése pillanatában? Kérdés - kérdés hátán, 
mivel a napi cselekedetekben nem jelentkeznek a karácsonyi jámbor szándékok 
megvalósulásának jelei. Mit ér a pillanatnyi hevülés, a nemes szándék, 
ha nem valósul meg belőle semmi vagy alig valami? 
 „Karácsony a szeretet ünnepe.” Banális, tartalmatlan, ezerszer elcsépelt 
meghatározás. Ettől sokkal tartalmasabb, mélyebb, szerteágazóbb, sokkal 
fennköltebb, mintsem ilyen könnyedén el lehetne intézni. Nem merülhet ki 
egy-egy ruhadarab, egy-egy, a kor technikai színvonalának megfelelő 
szórakoztató eszköz átnyújtásában. A valósnak tűnő vagy csak imitált 
ölelés, a baráti, a rokoni puszi mögött rejlik-e őszinte, 
a szív mélyéről buzgó igazi jókívánság, melynek éltetője a szeretet, 
mely megmarad, munkálkodik, állandósul, 
kitart esetleges ingadozással a következő karácsonyig? 
Ha képes áthidalni a kritikus időszakot, ha megőrzi kezdeti lendületét, 
mely a feldíszített fa ragyogásában született, akkor megvalósul, 
igazzá válik a karácsony ténylegesen. A szeretet, a boldogság ünnepe lesz úgy, 
mint ahogyan az emberek kívánnak ezen a napon sokszor gépiesen boldog karácsonyt 
a Föld minden szegletében.

       Én hiszek, Jézus ragyogásában, hogy, mint feldíszített fa, 
    élettel teli boldogságot, szeretetet hoz lelkünkre. Azt kívánom Nektek, 
        Kik olvassátok-e sorokat, hogy gondolataitokat,cselekedeteitek – 
        szeretetben és békességben juttassátok kifejezésre egymás iránt
      Kívánok Nektek és szeretteiteknek békés ünnepeket, boldog újesztendőt.

Aszód,2006-12-16                        Buzás János

"A hallgatást ritkán, a beszédet gyakran megbánjuk."
                     Balbus
Aszód,2006.09.01.

"Az államférfi a következő nemzedékre gondol, 
a politikus csak a következő választásokra."
                   Churchill
Aszód,2006.08.31.
               

Egy csokor "mondás" egy megjelenő "sárga újsághoz"

A sértődékenység az ostoba emberek legjellemzőbb tulajdonsága; 
Egy okos ember sohasem sértődik meg, mert ha nála műveltebb bírálja, 
örül neki, hogy tanulhat tőle, a buta ember sértéseit pedig nem veszi magára. 

Kinek nem inge, ne vegye magára. 

Senki sincsen hiba nélkül. 

Az kiabál, akinek a háza ég. 
                      Buzás János

Aszód,2006.08.27.

"A közért munkálkodó ember ügyeit nemegyszer azok lendítik előre leginkább,
akik a legtöbbet próbálnak ártani neki."
                    Buzás János
Aszód,2006.08.22.

"Az életben mindenkiben kételkedik valaki. Kételkedik benned/bennem.
Fennséges cselekedet: őket magad elé engedni engedni.
                       Buzás János
Aszód,2006.05.20.

 
"Az érzéketlen ember nem ér sokat, mert az érzéketlenség oka nem mindig 
közömbösség, lehet a képesség hiánya is." 
                      Baltasar Gracián
                       (1601-1658)
Aszód,2006.0512

"...talán nem mondanék ki mindent, amit gondolok, de meggondolnám azt, amit kimondok."
 
                                  Gabriel Garcia Marquez
Aszód,2006.05.10.

"Embernek lenni nehéz, de másnak lenni nem érdemes"

                 Albert Schweitzer

Aszód,2006.03.26.

“Amit szeretsz, szabadon kell engedni. Ha visszajön hozzád, 
 a Tiéd, ha nem jön vissza, akkor sohasem volt a Tiéd.”
                          
 Aszód,2006.03.26

 Néhány gondolat: -  SZERETETTEL NŐNAPRA "A nő a gyötrelem és a szenvedés forrása, ugyanakkor az örömé és a szépségé is. 
  Ebből következik, hogy aki megtalálja hozzá a kulcsot, sohasem tudja, 
  mit nyit ki, a pokol vagy a mennyorság kapuját."
                          Kolozsvári Grandpierre Emil 

  "Minden nővel, minden férfival megértetném, hogy ők a legfontosabbak egymáűsnak, 
  így élnék a szerelemmel szerelembe."
                           Gabriel García Márqez 

  "Lehet vár, lehet kastély, lehet palota. 
  De otthonod csak akkor lesz, ha benne van az asszony." 
                                Pierle
  „Az értelmes ember számára a szerelem nem vak és ha szeret, 
  tudja kit szeret és miért szeret.”
                                Selgunov  Ismerjük be férfiak: életünkben mindig központi szerepet játszott és játszik a nő, 
 akár barátnő, feleség vagy anya szerepében. Nélkülük... Nem! Nélkülük nincs élet, 
 boldogság, szenvedély öröm és bosszúság. 
 Ahogy Jókai Mór találóan megfogalmazta: "a férfi sorsa a nő..."

 Mikszáth azt írta egyszer: "Az asszony és a cserép hamar törik." 
 Felismerő és figyelmeztető szavak ezek mindannyiunk számára. 
 Feladatot és kötelességet is jelentenek. Megértést és azonosulást. 
 De nemcsak a nőnapon, a virágos ünnepen. 
 Móra Ferenc gondolatai muníciót is adnak ehhez: "a nő addig szép, amíg szeretik..."

 Gondoskodjunk róla, hogy sokáig legyenek szépek.

 Aszód, 2006-március 8.


 

 "Nem az a szabadság, hogy azt teheted amit akarsz, hanem hogy nem kell megtenned, amit nem akarsz."
                                          Rousseau

  Aszód,2006-03-05.

 "Barát az, aki akkor is velünk tart,
  amikor az egész világ ellenünk fordul."
                  (Alban Goodier)

  Aszód,2006-02-18.


  "Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról.
  A mának elég a maga baja."
                                 Mt(6:34)


  Aszód,2006-02-10

Karácsonykor az angyalok az égből a földre szállnak
térjenek be hajlékodba és maradjanak Nálad !

Csillagszóró szórja fényét, kíván melegséget, békét!
Angyalka száll házad felett, hogy átadjon egy üzenetet:
Békés Újévet kívánunk Nektek !

Békés Boldog Karácsonyt és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet kívánnak

BUzásÉK

Aszód 2005.12.23.

...Én vagyok az életed legszeretetteljesebb tette mögött álló érzés. 
Az a részed vagyok, amelyik újra és újra ezért az érzésért kiált." 

             (Neale Donald Walsch: Beszélgetések Istennel)


Aszód,2005.11.17

Nos, vannak újítók és újítók. Az egyik típus hagyja, 
hogy a cselekedetek átfolyjanak rajta,
s ő maga semmit sem tesz; az ilyen emberek
változtatják meg a folyók alakját és folyását. 
A másik típus állandóan buzgólkodik;
az ilyenek arra az emberre hasonlítanak, 
aki azon fáradozik, hogy még nedvesebbé tegye a folyót. 

                       (Antony de Mello)

Aszód,2005.11.03.
 

Ha veszel, megtelik a kezed, ha adsz, megtelik a szíved.

                    (Margarete Seemann)

Aszód,2005.10.12.

A boldogságot nem lehet ajándékba kapni.
Egyetlen titka: adni, mindig csak adni.
Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet,
És sok-sok önzetlen tiszta szeretetet.

                      (Goethe)

Aszód,2005.09.16.

"az Aszód Fc ifjúsági csapatától kaptam ajándékba Wass Albert idézetét" 

…nincs jó világ, és nincs rossz világ, csak egyetlen világ van, 
mely sok kis jóból és sok kis rosszból tevődik össze, s a szerint billen, ahogy a súly húzza…
…semmiféle politikai mozgalom nem képes jóra változtatni az emberi világot,
csupán az egyes emberek cselekedetei.
						/Wass Albert: Az igazgató/

Aszód,2005.09.13.
 
 

Az a nagy baj, hogy azok az emberek, 
akik tudják hogyan kell irányítani egy országot, 
túl elfoglaltak a taxivezetéssel és a hajnyírással.
                   George Burns
2005.09.12.

Magányos éjszakán, kint a végtelen pusztán egy öreg pásztor megsúgta
nekem is a szent titkot. A búvóhely, ahol Világügyelő, a nagy tanítómester
várakozik türelemmel, amíg az emberiség megleli végre a hozzá
vezető utat, ez a titokzatos búvóhely nem egyéb, mint az emberi szív
maga.

                          Wass Albert
2005.09.10.

„A jó példa tízszer annyit ér, mint az előírás!”
          
                 - Fox -
2005-09-05


Hát nem tudod-é és nem hallottad-é, hogy örökkévaló Isten az Úr,
a ki teremté a föld határait? nem fárad és nem lankad el; végére mehetetlen bölcsesége!
Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. 
Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is; 
De a kik az Úrban bíznak, erejök megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, 
futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el! 

				Ézsaiás könyve 40. fejezetéből

2005-06-10

A szavak,beszédek nem helyettesítik a tetteket.
Üres szavak nem az épülést használják,legalábbis nem
azokét akihez szólnak, hanem azét aki szórja e beszédeket.,
                         "belső hang"

ASZÓD,2005.02.18. 

Akkor becsületes, önfeláldozó ifjú volt, kész lelkesedni minden igaz ügyért: most pedig
romlott, rafinált és önzõ világfivá lett, aki csupán élvezeteit hajszolja... Ennek a szörnyû 
változásnak pedig az volt az oka, hogy már nem önmagána k hitt, hanem a többieknek, környezetének.
Azért nem hitt már önmagának, s azért kezdett a többieknek hinni, mert a maga meggyõzõdése szerint
élni túlságosan nehéznek bizonyult... amióta másoknak hitt, azóta nem is volt mit eldöntenie,
minden már eleve e l volt döntve... Mi több: amíg a maga meggyõzõdése szerint élt, a többiek
mindig elítélték, amióta pedig másoknak hitt, minden tette környezetének helyeslését vívta ki."
akkor becsületes, önfeláldozó ifjú volt, kész lelkesedni minden igaz ügyért(mándták róla): most
pedig romlott, rafinált és önzõ vezetővé lett, aki csupán saját és baráti körének érdekeit
hajszolja...(mándták róla) Ennek a szörnyû változásnak pedig az volt az oka, hogy már nem régi
önmaga. Azért nem bízik másokban, s azért kezdett bezárkozni, mert a maga meggyõzõdése szerint
élni túlságosan nehéznek bizonyult...(mondták róla) Amióta másoknak nem hisz, azóta minden már
eleve el van döntve...(mondták mások) Mi több: amíg a maga meggyõzõdése szerint él, a többiek
sokan elítélik,ha pedig másoknak is hinne, minden tette környezetének helyeslését válthatná ki..
(mondták mások)

                         mondták mások, akik hisznek egymásnak

Aszód,2005.01.02.

Szívem szerint optimista vagyok, akaratom és hitem arra vezet, hogy az is maradjak,
ám Aszódnak sok mindennek válltozni kell, hogy szemeim ne legyenek pesszimisták" 

                                 - egy baráti beszélgetésből -
Aszód,2004.12.23

Szeretném megköszönni az oldal látogatóinak,hogy be-be néznek hozzám.

Szeretném azt kívánni az új esztendőre, hogy legyen minden napotok "karácsony",
szeretet békesség és ünnep. Hisz ha jól átgondoljátok, az élet is egy nagy ünnep - kinek jó,
kinek kevésbé jó. Szeretném ha jó ünnepetek lenne a következő év minden napján sok - sok
egészséggel boldogsággal párosulva.

                              Buzás János
ASZÓD,2004.12.31..                

A rongy ember is csakúgy meghal egyszer,
mint a jó és a becsületes ember.
Érdemes akkor rongy embernek lenni?
                            ANONYMUS
Aszód,2003-09-21

Emberek, akik nem azért kedveskednek a hatalmukkal,
mert felesküdtek rá, mert a szavazók, kimondták rájuk az igent,hanem azért, mert
tehetségtelenek: kvázitermelők, feladatukra alkalmatlanok.Ez a fajta nagyon veszélyes,
ugyan is szapora réteg, és burjánzik ,mint a dudva.
Éber figyelemmel gondoskodik a saját újratermelődéséről.
Klikket alkot, amelyeknek jelszava: a kvázi szent!
Útjában áll, minden egészséges társadalmi mozgásnak,a népi emelkedés
liftjének húzó köteleit vágja el. 
A valódi tehetségnek, a jószándéknak, ebben kell mozognia,
itt akad el mindúntalan. Ez fojtja meg a kezdeményezéseket a maga
közönyével, hatalma megtartása végett.Ők a kulturbugrisok.
A kulturbugrisnak nincs hite,nincs felelőségérzete, következésképp
teljesen közömbös működésének pusztító hatása iránt is.
Egy célja van :érvényesülni a zavarosban. Karriert csinálni,
elfogadtatni magát, mint kiváló vezetőt. 
                        Zarubai András fordítása
Aszód,2003-09-21

Nem beszélhetsz délután öttől félhatig Istennel,
ha éjjel és napközben úgy éltél , mint egy disznó.
                            Buzás János
Aszód,2003-09-22

Ahogy telnek az évek, és jobban megismertem az embereket,
rájöttem, hogy a gyûlölet olyan, mint a maró sav: 
kimarja - nem a gyûlölt személyt, hanem azt aki gyûlöl.
                            ANONYMUS
Aszód,2003-09-08

A hatalommal bármilyen emberi gyöngeség összefonódhat,
mert a hatalom önmaga megismerésére fordít legkevesebb
figyelmet és erőt.
                         CSOÓRI SÁNDOR
Aszód,2003.09.20

Nem jó a bűnősnek kedvezni, sem jogaiból kiforgatni az igaz embert.
Az ostoba ajka perpatvart okoz, és szája vereséget idéz elő.
                            PÉLDABESZÉDEK 18.
Aszód,2003-09-07